Trong đó : Biên chế có 8 cô hợp đồng đóng bảo hiểm 17 cô